注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

无锡市育英实验小学六(7)中队

愉悦、快乐的一家,学习、交流的园地……

 
 
 

日志

 
 

四上基础知识  

2015-01-15 16:26:14|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
本文转载自 Darren《四上基础知识》

四年级上册期末词语复习

第五单元

yí biàn   zhěn tou     shāo wēi     qī mò    xí ɡuàn 

(       )   (        )   (         )  (      )   (      )

jī chǔ     yào cái   huī chén      shī tú   zhǔ fàn 

(      )   (       )   (        )   (      )    (      )

sì miào   xiū dìnɡ       jiǎo jié     zhuān tóu     duān xiánɡ 

(       )  (        )     (       )    (         )   (          )

chě xià   jiān kǔ   lù chénɡ   tuō lěi   shī tǐ 

(       )   (       )   (        )    (      )   (      )

mì mi   wù zhì      quē fá     shì liànɡ   huà tí 

(    )   (      )   (      )    (         )   (      )

zhī zhū      kuà yuè   xī ní      yóu dì   yì fēnɡ xìn 

(       )   (       )   (     )   (      )   (            )

chá yuè     fù kuǎn     ɡǔn ɡuā làn shú     zī zhì tōnɡ jiàn 

(       )   (       )   (                )   (                  ) 

háo bú qì něi       jí qǐ zhí zhuī     mínɡ liè qián máo 

(              )   (               )   (                    )

yuǎn dù chónɡ yánɡ          qín nénɡ bǔ zhuō   yǒu suǒ zuò wéi 

(                   )    (                 )   (                )

jī cān kě yǐn       xiǎo xínɡ yè sù     yǐn yǐn yuē yuē 

(              )   (                )   (                )

yè mù jiànɡ lín        chánɡ nián lěi yuè   běn cǎo ɡānɡ mù 

(                 )  (                   )    (                 )

ruò yǒu suǒ wù          chénɡ fēnɡ pò lànɡ   hún shēn wú lì 

(               )   (                    )   (               )

bù zhī bù jué       qǐ sǐ huí shēnɡ   bú zhì ér yù 

(               )  (                )   (             )

wàn shuǐ qiān shān        qīn pénɡ hǎo yǒu     wú suǒ bù yǒu 

(                   )    (                  )   (             )

tiān nán hǎi běi         zú bù chū hù      xī xī xiānɡ ɡuān 

(                   )   (              )   (                  )

kuài jié fānɡ biàn        fēnɡ fù duō cǎi      qī zuǐ bā shé 

(                   )   (                 )   (                )

pò bù jí dài       xué fù wǔ chē       mǎn fù jīnɡ lún 

(             )   (               )   (                )

xué ɡuàn zhōnɡ xī        bó ɡǔ tōnɡ jīn   ɡōnɡ chénɡ mínɡ jiù 

(                  )   (                )  (                       )

zhù zuò děnɡ shēn        wēn wén ěr yǎ     wén zhì bīn bīn

(                  )    (               )  (                )

 

四年级上册看拼音写词语(第六单元)

                    

班级          姓名          成绩       

chénɡ shí     ɡù zhànɡ    chē liànɡ      chāo chū   lí mǐ 

(         )   (        )   (          )   (        )   (     )

bì jìnɡ      zé rèn   jì xìn      qiàn yì   hòu huǐ 

(       )   (      )   (      )   (       )   (      )

jū rán     dì zhǐ    yì juǎn    yù fā      cāi cè 

(      )   (      )   (       )  (      )    (      )

bō kāi     shū ɡuì   pènɡ zhuànɡ       táo qì   péi bàn 

(      )   (      )    (           )    (      )   (       )

fú àn     xìn lài     niǔ dònɡ     huánɡ bǎnɡ   fā cái 

(     )   (      )    (        )   (           )  (      )

fā shì     línɡ hún     cán hài     chì zé   huán ɡù sì zhōu 

(     )    (        )   (       )   (      )   (                )

wú rén zhī xiǎo       shén qì shí zú   bù yóu zì zhǔ 

(                )   (                )  (              )

bō tāo xiōnɡ yǒnɡ        qiān ēn wàn xiè   tū fā qí xiǎnɡ 

(                )     (                 )   (               )

hào hào dànɡ dànɡ        chūn ɡuānɡ mínɡ mèi   dāo qiānɡ jiàn fǔ 

(                )      (                   )    (                   )

zhī ēn tú bào        ēn jiānɡ chóu bào   jiàn lì wànɡ yì 

(              )   (                  )   (                )

bèi xìn qì yì      ɡān dǎn xiānɡ zhào       kāi chénɡ xiānɡ jiàn 

(              )   (                   )    (                     )

tónɡ zhōu ɡònɡ jì         xīn zhào bù xuān     zhì tónɡ dào hé 

(                  )    (                  )   (                )

qīn mì wú jiàn       rónɡ rǔ yǔ ɡònɡ      chún wánɡ chǐ hán 

(               )   (                )    (                  )

 

第七单元

wù sōnɡ   sú chēnɡ   bǎo hé   nínɡ jié   shè shì dù 

(       )   (        )   (      )   (        )    (          )

mí màn    línɡ xià   lǒnɡ zhào   yān mò   mó hu 

(      )    (        )   (        )     (      )  (      )

zhānɡ tiē         zēnɡ tiān   xiánɡ hé   qì fēn   liú lǎn 

(         )   (         )    (        )   (      )   (       )

yuè lǎn      ɡē sònɡ   shēnɡ lǜ      ào miào   cí jiù suì 

(       )   (       )    (       )    (      )    (          )

sān jiǔ yán hán      dà dì bīnɡ fēnɡ      shí lǐ chánɡ dī 

(                )   (                )    (               )

jié bái jīnɡ yínɡ       yín ɡuānɡ shǎn shuò      yín sōnɡ xuě liǔ 

(                 )    (                    )     (                )

qiān zī bǎi tài       qiónɡ zhī yù shù      qínɡ bú zì jīn 

(                )   (                  )   (               )

xīn chūn jiā jié      jiā jiā hù hù        wàn zǐ qiān hónɡ 

(                )    (               )    (                 )

xīn xīn xiànɡ rónɡ       yì yánɡ dùn cuò      hé xié dònɡ tīnɡ 

(                )       (                )   (                 )

kāi juàn yǒu yì       chūn mǎn rén jiān       qiān fān jìnɡ fā 

(                )   (                   )    (                 )

wàn mǎ bēn ténɡ       liù chù xīnɡ wànɡ     wǔ ɡǔ fēnɡ dēnɡ 

(                )   (                   )    (                 )

ɡuó tài mín ān        rén shòu nián fēnɡ

(                )   (                   )

 

山河增秀色                             神州有天皆丽日                              

 

春雨洗尘埃一片清新好风景                                                

 

你课外还积累了哪些春联:

1、                                         2                                     

 

对对子:

天对(   )   雨对(    )        盛夏对(     )  北国对(     ).

高对(   )   急对(     )       绿叶对(      ) 明月对(      )

稠密对(     ) 粗壮对(     )   细雨对(     )  架桥对(       )

桃红对(      )朝阳对(     )    月下对(     )  生根对(       ).

故国对(      ).有影对(    ) 麦穗对(       清泉对(      

翠竹对(      )莺歌对(       . 夜晚对(      )大海对(      ).

长堤对(      )青鱼对(       ) 浅绿对(      ) 白鹤对(     

仇深似海对(          )阳春白雪对(       )理直气壮对(          )高瞻远瞩对(          )生机勃勃对(        )一知半解对(          )

同音字:

zhōng  (    )间  (    )点 (    )心祝愿  (    )心耿耿

 

xīn     (    )赏  (   )劳  (    )愿      (    )苗

 

nǎo     大(    )  烦(  )  (     )火     (     )羞成怒

 

píng    花(    )  (     )果   (    )安   (     )证 

 

xī (     )水  东(      ) 分(     ) (    )望  (   )阳

 

xiá   三(    )  朝(     )  目不(     )接  洁白无(     )

 

kè  (    )服  (      )苦  雕(      )  好(    ) (    )程

 

gōng  (   )夫不负有心人 (     )克  (     )匠  (      )劳  

 

lì    严(   ) (   )史  鼓(  )  再接再(   ) 日(  ) 经(  )

 

jiǎn   (    )起  (    )单 (    )查  加(      )   挑挑(    )(    ) 

 

jìng   (   )然 (     )赛  (     )子  环(    )  干(      )

 

huǐ    后(   ) (    )灭   (    )坏  (     )改  (     )损

 

xiāo   (   )灭  (  )毁    (  )烟弥漫  九( )云外   通( )达旦

 

shēng  (   )活 (   )起  (    )畜  (   )(  )生不息  外(    )

 

guàn   水(   )(    )水  浇(  ) 习(  ) 全神(  )注 ( )军

 

xiáng   (   )细  (    )和  安(    )   端(   ) 吉(    ) 

 

mì    (    )密  (    )林  (    )诀  (     )蜂  

 

chéng  (    )罚  (    )功  (    )市  (    )实  (     )菜

 

táo     (    )气  (    )瓷  (    )跑  (       )树  

 

bào    (    ) 竹  (    )露    (    )纸    怀(    )   猎(    )

  评论这张
 
阅读(15)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018